تعرفه دامنه

TLD مدت زمان ثبت ( تومان ) انتقال ( تومان ) تمدید ( تومان ) نشان تجاری توضیحات
com ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ com توضیحات
net ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ net توضیحات
org ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ org توضیحات
ir ۱ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ir توضیحات
biz ۱ ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ biz توضیحات
info ۱ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ info توضیحات
ws ۱ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ws توضیحات
pro ۱ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ pro توضیحات
name ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ name توضیحات
us ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ us توضیحات
bz ۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ bz توضیحات
tv ۱ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ tv توضیحات
me ۱ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰ me توضیحات
co ۱ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ co توضیحات
in ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ in توضیحات
asia ۱ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ asia توضیحات
mobi ۱ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ mobi توضیحات
tel ۱ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ tel توضیحات
ca ۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ca توضیحات
eu ۱ ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ eu توضیحات
co.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ co.ir توضیحات
ac.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ac.ir توضیحات
gov.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ gov.ir توضیحات
id.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ id.ir توضیحات
net.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ net.ir توضیحات
org.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ org.ir توضیحات
sch.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ sch.ir توضیحات
wzhosts.com
فروش کارت شارژ